SƏFƏR AYININ 8-Cİ GÜNÜNÜN TƏQVİMİ
2022-09-04 10:14:37

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

 

İlahi! Sənə həmd olsun ki, bizləri digər məxluqlardan fərqləndirərək insan yaratdın. İlahi! Sənə təşəkküt edirik ki, bizləri digər dinlərdən fərqli olaraq, İslam dininə yönəltdin və eyni zamanda bizləri kamilləşdirərək və bizləri doğru yola hidayət etmək üçün Rəsulunun (s) əmri ilə, İslam Peyğəmbərinin (s) bizlər üçün əmanət qoyduğu Quran və Əhli-Beytinin (ə) tərəftarı və Şiəsi qərar verdin.

Allahın salamı olsun Peyğəmbərinə (ə), onun Əhli-Beytinə (ə), məsum və şibhi məsumlara və onların naiblərinə, Mərcələrə və müctəhidlərə, alim və tələbələrə və ən sonda Əhli-Beyt (ə) məktəbinə canı və malı ilə xidmət edənlərə. İlahi! Sənin lənətin Adlarını sadaladığım kəslərin düşmənlərinə qiyamət gününə qədər ardıcıl şamil olsun.

 

SƏFƏR AYININ 8-Cİ GÜNÜN TƏQVİMİ.

 

1) 36 hicri Peyğəmbərin (s) səhabəsi və İmam Əlinin (ə) səhabəsi Salman Farsinin vəfatı.

 

Salman Farsi Peyğəmbərin (s) məşhur səhabəsi və İmam Əlinin (ə) yaranlarından idi. Səhabələr arasında yüksək məqama malik idi və Peyğəmbər (s) onu öz Əhli-beytindən adlandırmışdır. O, Allahın böyük adından xəbərdar idi və onun məqamı Loğman Hakimdən daha yüksəkdir. Bəzi mənbələr onu İsfahanlı, bəziləri isə Şirazdan təqdim etmişlər. Şiə rəvayətlərinə görə, Allahdan başqa heç kəsə səcdə etməmişdir. O, ədalət axtarmaq ruhuna sahib idi və həqiqəti tapmaq üçün müxtəlif ölkələrə səyahət etdi və ərəb ölkəsində axır zaman peyğəmbərinin zühuru elan olunana qədər özünü xristian yepiskoplarına öyrətdi. Salman Peyğəmbəri (s) tapmaq üçün Hicaza getdi və Peyğəmbərdə (s) peyğəmbərlik əlamətlərini gördükdən sonra ona iman gətirdi.

Xəndək döyüşündan sonra Salman Peyğəmbər (s) dövrünün bütün döyüşlərində təsirli bir iştirak etdi; Digər şeylər arasında o, xəndəklər qazmağı, Mədinənin ətrafını və Əhzab müharibəsində Taif müharibəsində katapultlardan istifadə etməyi təklif etdi. Həzrət Peyğəmbərdən (s) sonra İmam Əlinin (ə) xüsusi səhabələrindən birinə çevrilir və Peyğəmbərin (s) Əlinin (ə) canişinlik əmrini pozmaqda səhabələri günahlandırırdı. Lakin o, o dövrün xəlifələri ilə əməkdaşlıq edərək Ömər ibn Xəttabın təklifi və İmam Əlinin (ə) icazəsi ilə Mədainin valisi oldu. Salman Farsi sadə və zahid bir həyat sürmüş və Mədain üzərində hakimiyyəti dövründə də bu yolu davam etdirmişdir. O, dövlət obyektlərindən öz xeyrinə istifadə etməyib. Salmanın sağlığında müxtəlif fikirlər söylənilmiş və bəziləri onu çox yaşlı səhabələrdən biri kimi təqdim etmişlər. Bəzi araşdırmalara görə, Salman hicri 33-cü ildə vəfat etmiş və İmam Əli (ə) Mədainə gedərək onu kəfənləyib dəfn etmişdir.

 

2) 307 h. İsgəndəriyyənin Fatimilər tərəfindən tutulması.

 

3) Hicri 1316 Şiə hüquqşünası və şairi Əbülfəzl Tehraninin vəfatı.

 

Əbülfəzl Tehrani (hicri 1273-1317), XIV əsr şiə alimi və müəlliflərindəndir. O, Mirzə Əbülfəzl Müctəhid Kələntər və Əbülfəzl Nuri kimi də tanınır. O, təhsilini Tehran, Nəcəf və Samarra şəhərlərində başa vurmuş, Seyid Məhəmməd Sadiq Təbatəbai və Seyid Məhəmməd Həsən Hüseyni Şirazidən bəhrələnmişdir. Sonra Tehranda məskunlaşaraq elmi və təbliğat fəaliyyəti ilə məşğul olur. “Şifaus-sudur fi şərhi ziyarəti Aşura”, “əl-əsfar və munyətul-bəsirə fi bəyani kəyfiyyərul-ğədir” kitabları onun əsərlərindəndir. Onun səyləri ilə ilk təhsil fəaliyyətləri Sepehi Salar mədrəsəsində başladı.

 

4) Hicri 1413-cü il Şiə təqlid səlahiyyətlilərindən olan Seyid Əbul Qasim Xoeinin vəfatı.

 

Seyid Əbülqasım Musəvi Xoui (1278-1371 h.q.) şiə mərcələrindən biri və 23 cildlik “Mucəmul-Ricalil-Hədis” toplusunun müəllifi, həmçinin “Təfsir əl-bəyan fi təfsir əl-Quran” kitabının müəllifi olmuşdur.

 

Bu günün məxsus ibadi əməli dua kitablarında qeyd olunmamışdır.

 

Ustad Hacı Elşən Badkubei

İnteraktiv Quran
Quranı dinlə
Məscidlərin Ünvanları
Regiona görə axtar
daxil ol >
Günün əməlləri
Ustad Hacı Eışən Badkubei
Abunə ol
Daima yenilənən dini məqalələrdən xəbərdar ol.