MƏHƏRRƏM AYININ HADİSƏLƏRİ
2023-07-19 08:34:25

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim

 

MƏHƏRRƏM AYININ HADİSƏLƏRİ

 

Məhərrəm-Həram ayı qəməri ilin ilk ayıdır. Bu ayın belə adlandırılmasının səbəbi o ayda müharibənin haram olmasıdır. İmam Hüseyn (ə) və səhabələrinin şəhadətinə səbəb olan Kərbəla hadisəsi hicri 61-ci ilin Məhərrəm ayında baş verib. Şiələr bu ayın əvvəlindən hər il əzadarlıq edirlər.

Bu ayın hadisələri Qəməri ilin ilk ayı olan Məhərrəm ayının mühüm hadisələri. İmam Hüseyn (ə) və səhabələrinin şəhadəti bu ayın ən mühüm hadisələrindən biridir. Məhərrəm ayı, xüsusilə onun ilk on günü şiələr üçün matəm günüdür. Şiə imamlarından heç biri Məhərrəm ayında doğulmayıb.

 

Muhərrəm ayının 1-ci günü:
1- Qəməri ilin başlanğıcı.
2- Əmr be məruf və nəhy əz münkərin dirçəldilməsi həftəsinin başlanğıcı.
3- Hicri 1297, Böyük fəqih “Mirzə Cəfər Qəzvini”nin vəfatı.
4- Hicri 1395, Ayətullah “Seyyid Əbülhəsən Rəfii Qəzvini”nin vəfatı.
5- Hicri 1405, Məşhəd seminariyasının rəhbəri Ayətullah “Seyyid Abdullah Şirazinin” vəfatı.
6- 7 Besət: Şebi Əbi Talibdə Peyğəmbər (s) və Bəni-Haşımın iqtisadi mühasirəsinin başlanğıcı.
7- Hicri 7-ci il: Qətfan qəbiləsindən olan Bəni-Muharib və Bəni-Tələbə qəbilələrinin iki qəbiləsinin müharibə fitnəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə Zətər-Rəqa döyüşünün başlanması.
8- Hicri 9: Zəkat verənlərin Peyğəmbər (s) tərəfindən zəkat toplamaq üçün müxtəlif bölgələrə ilk dəfə numayəndə göndərilməsi.
9- Hicri 20: İkinci xəlifənin dövründə Əmr ibn Asının Misiri fəth etməsi.
10- Hicri 37-ci il: İmam Əli (ə) ilə Müaviyə arasında sülhə nail olmaq və onu səfər ayda bərpa etmək məqsədi ilə Safəyn müharibəsinin başa çatması.
11- Hicri 81: İmam Əlinin (ə) oğlu Məhəmməd Hənəfiyənin vəfatı.
12- Hicri 161-ci il: Fəqih, mühəddis və İmam Sadiqin (ə) tələbələrindən Süfyan Torinin Bəsrədə vəfatı.
13- Hicri 220-ci il: İmam Cavad (ə) Mötəsim Abbasi tərəfindən Bağdada çağırılması.
14- Hicri 918-ci il: Fəqih, ilahiyyatçı, ricali və Şeyx Bəhainin atası Hüseyn bin Əbdül Səməd Harisinin anadan olması.
15- Hicri 1011-ci il: Şəhid Tani oğlu, fiqh və fiqh prinsipləri haqqında kitab olan “Məlazul-Müctəhidin”in müəllifi Həsən Əməlinin vəfatı.
16- Hicri 1297: Şiə fəqih, şair və yazıçı Mirzə Cəfər Qəzvininin vəfatı.
17- Hicri 1984-cü il: Müdrik və məcazi hüquqşünas Morteza Taleghaninin vəfatı.
18- Hicri 1987-ci il: Pakistanın şiə din xadimlərindən biri və Cəfəri hərəkatının lideri Seyid Aref Hussain Hosseininin təvəllüdü.
19- Hicri 2016: Qum seminariyasında hüquqşünas, filosof və ali elmlər professoru Seyid Əbülhəsən Rəfii Qəzvininin vəfatı.
20- Hicri 1405-ci il: Birinci və ikinci Pəhləvinin siyasətlərinə qarşı inqilabdan əvvəl şiə təqlidçilərindən və fəal din xadimlərindən Seyid Abdullah Musəvi Şirazinin vəfatı.

 

Muhərrəm ayının 2-ci günü:
1-  Hicri 61-ci il, Əba Abdullah Hüseyn ibn Əlinin (ə) karvanının Kərbəla torpağına gəlişi.
2-  Hicri 605, “Şeyx Vəram” kimi tanınan böyük şiə fəqihi Əbül-Hüseyn Məsud İbn İsanın vəfatı.
3- İlk İlahi Peyğəmbər Adəmin (ə) vəfatı.
4- Hicri 157-ci il: Əhməd ibn İsa ibn Zeyd ibn Əli ibn Hüseynin (ə) anadan olması.
5- Hicri 605-ci il: Xütbələr və əxlaqi hökmlər mövzusunda İmami ravi və “Tənbihul-xatir”in müəllifi Vəram İbn Əbifras Hali Fəqihin vəfatı.
6- Hicri 1296-cı il: Şiə hüquqşünası, fundamentalist, filosof və şair Məhəmməd Hüseyn Qəravi İsfahaninin anadan olması.
7- Hicri 1370: Müctəhid, hakim, yazıçı və şair Məhəmməd Səməvi Nəcəfinin vəfatı.
8- Hicri 1395: Nəhcül-Bəlağədə Seyr kitabının Mürtəza Mütəhhəri tərəfindən yazılmasının sonu.
9- Hicri 1423-cü il: Şiə fəqihlərindən Əbülhəsən Əyaziuiu vəfatı.

 

Muhərrəm ayının 3-cü günü:
1- Bir rəvayətə görə, Həzrət Yusifin (ə) zindandan çıxdığı gün və hər hansı bir bəlanın aradan qaldırılması üçün oruc tutmağın tövsiyə edilməsi gün.
2-  Hicri 7-ci il, Həzrət Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) İslamın ümumbəşəri dəvəti.
3-  Hicri 61-ci il, Ömər ibn Sədin ordusu Kərbəla torpağına daxil olduğu gün.
4-  Hicri 829-cu il, Müsəlman yazıçısı və şairi İbn Xəlifin anadan olması.
5- Hicri 23-cü il: Müsəlmanların üçüncü xəlifəsi Osman bin Əffanın altı nəfərdən ibarət şuranın səsi ilə xilafətinin başlanğıcı.
6- Hicri 61-ci il: İmam Hüseynin (ə) Kufə əhlinə məktubu.
7- Hicri 1423-cü il: Fəqihlərdən və seminariyanın professorlarından Məhəmməd Mozaffari Qəzvininin vəfatı.
8- Hicri 1431-ci il: Şiə təqlidçilərindən, İslam İnqilabı Şurasının üzvü, Məşrutə Ekspertlər Məclisinin sədri, Ayətullah Borucerdi və İmam Xomeyninin tələbəsi Hüseyn Əli Montazerinin vəfatı.
9- Hicri 1436: Din xadimi və Əfqanıstan İslam Birliyi Partiyasının yüksək vəzifəli üzvü Mustafa Etemadinin vəfatı.

 

Muhərrəm ayının 4-cü günü:
1-  Hicri 485-ci il, Bağdadlı şair və yazıçı İbn Nəqiyyənin vəfatı.
2-  Hicri 1264-ü il, Mərakeşli müsəlman yazıçı və şair İbn İdrisin vəfatı.
3- Hicri 61: Ubeydullah İbn Ziadın Kufə məscidində İmam Hüseyn (ə) əleyhinə danışdığı gün.
4- Hicri 61-ci il: İmam Hüseynin (ə) Kufəyə göndərdiyi Qeys ibn Məşər Sədəvinin şəhadəti.
5- Hicri 252-ci il: Mötəz Abbasinin xilafətinin başlanğıcı. Bəzi məlumatlara görə, İmam Hadi (ə) onun əmri ilə şəhid olmuşdur.
6- Hicri 1979-cu il: İmam Xomeyninin yazdığı “Şərh Çehel hədisi” kitabının yazılmasının sonu.
7- Hicri 1429-cu il: Şiə fəqihlərindən biri və Tehrandakı Ayətullah Müctəhid İlahiyyat Məktəbinin banisi Əhməd Müctəhid Tehranının vəfatı.
8- Hicri 1429-cu il: Tarixçi, tədqiqatçı, Nəhcül-Bəlağənin tərcüməçisi və İslamın analitik tarixinin müəllifi Seyid Cəfər Şəhidinin vəfatı.

 

Muhərrəm ayının 5-ci günü:
1- Hicri 1310-cu il, fəqih və fundamentalist Fazel Maraginin vəfatı.
2-  Hicri 1416-cı il, Ayətullah Hacı Şeyx Məhəmməd Baqir Kamraeinin vəfatı.
3- Bəzi rəvayətlərə görə, Həzrət Musa (ə) və İsrail oğulları Nil çayından keçməsi və Fironun suda boğdu gün.
4- Hicri 5-ci il, Abdullah İbn Ənisin Süfyan İbn Xalid Həzli ilə müharibə üçün silahlanması.
5- Hicri 61-ci il: İbn Zeyyadın ordusu İmam Hüseynə (ə) kömək etmək məqsədi ilə Kufə camaatının hərəkətinə mane olmaq üçün göndərilməsi.
6- Hicri 1246-cı il: Hindistanda şiə alimlərindən biri və İmam Əlinin (ə) vəliyyəsinin müdafiəsində imamətin isbatında Əbqatul-Ənvar kitabının müəllifi Mir Həmid Hüseyn Hindinin təvəllüdü.
7- Hicri 1310-cu il: Şiə fəqihi Molla Əhməd Fazel Marağanın vəfatı.
8- Hicri 1416: Şiə din xadimi, yazıçı və tərcüməçi Məhəmməd Baqirin vəfatı.
9- Hicri 1443-cü il: İslam və şiəlik tarixi üzrə tədqiqatçı, Seyid əş-Şühədanın qətliamının müəlliflərindən biri Mehdi Pişvainin vəfatı.

 

Muhərrəm ayının 6-cı günü:
1- Hicri 406-cı il, Məşhur şiə alimi və rəvayətçisi, Nəhcül-Bəlağənin tərtibçisi "Seyyid Razi"nin vəfatı.
2- Uşaqlıqda peyğəmbərlik edən İsrail peyğəmbərlərindən Yəhyanın şəhadəti.
3- Hicri 61: Həbib İbn Məzahir, Kərbəla hadisəsində İmam Hüseynə (ə) kömək etmək üçün Bəni Əsəd qəbiləsində yardım istədiyi gün.
4- Hicri 61: Kərbəlada Fəratın ilk mühasirəsi.
5- Hicri 61: İmam Hüseyn (ə) ilə döyüşmək üçün Kufə ordusunun tamamlanması.
6- Hicri 1228-ci il: Ravi, fiqhi və “Müftəhul-Kərəmə” kitabının müəllifi, Seyid Məhəmməd Cavad Ameli Fəqihin vəfatı.

 

Muhərrəm ayının 7-ci günü:
1-  Hicri 61-ci il, Ömər ibn Sədin əmri ilə İmam Hüseynin (ə) karvanı üçün Fərat çayından istifadənin qadağan edilməsi.
2- Hicri 601-ci il, Müsəlman coğrafiyaşünası "Nəcmuddin Əbulfət Yusif Şeybani"nin anadan olması.
3-  Hicri 1313-cü il, Şiələrin ali mərcəiyəti Həzrət Ayətullah Seyyid Məhəmməd Hadi Milaninin anadan olması.
4-  Hicri 1370-ci il, Şeyx Cəfər İbn Hac Məhəmməd Nizari Nəqdinin vəfatı.
5- Bəzi rəvayətlərə görə, Allah bu gün dağda Həzrət Musa (ə) ilə danışmışdır.

 

Muhərrəm ayının 8-ci günü:
1-  Hicri 1290-cı il, Böyük fəqih Ayətullah Molla Əli Zəncaninin vəfatı.
2- Hicri 61: İmam Hüseyn (ə) Ömər ibn Sədlə görüşdüyü gün.
3- Hicri 1053-cü il, hicri 1065-ci ildə vəfat edən Məhəmməd Cavad Fazel Kazeminin  "Məsələk əl-Əfhəm" kitabının yazılmasının sonu.
4- Hicri 1290: Fəqih, yazıçı, seminariya professoru və Zəncan seminariyasının banisi Molla Əli Zəncaninin vəfatı.
5- Hicri 1412: Təfsirçi, fəqih və dini elmlər müəllimi Seyid Əbdülhüseyn Tayibinin vəfatı.
6- Hicri 1421-ci il: Şiə alimlərinin tərcümeyi-halı haqqında tərcüməçi və “Alimlər Xəzinəsi”nin müəllifi Məhəmməd Şərif Razinin vəfatı.
7- Hicri 1437: Əfqanıstanın din xadimi və şiə siyasətçisi Qurban Əli Ərfaninin vəfatı.

 

Muhərrəm ayının 9-cu günü.
1-  Hicri 61-ci il, Həzrət Əbülfəzl Abbasın (ə) Şamran İbn Zil-Cuşnun məktubuna rədd cavabını verdiyi gün.
2- Abbas ibn Əlinin (ə) anım günü Tasua.
3- Hicri 61-ci il: Ömər ibn Sədin müharibə elan etməsi və Kərbəlada İmam Hüseynin (ə) xeymələrinin mühasirəyə alınması.
4- Hicri 61: Ömər ibn Səd axşam namazından sonra İmam Hüseynin düşərgəsinə hücm etməsi.
5- Hicri 61: Yezid korpusu tərəfindən Ummul-Bəninin övladları üçün əmanət verilməsi.
6- Hicri 61: İmam Hüseynin (ə) Kərbəla hadisəsindən əvvəl səhabələrinə müraciəti.
7- Hicri 61: İmam Hüseyn (ə) müharibənin təxirə salınmasını istəməsi.
8- 1977: Arif, ilahiyyatçı, hüquqşünas, şair və şiə şərhçisi, Seyid Məhəmməd Hüseyni Lavasani Tehraninin vəfatı.
9- Hicri 1427-ci il: Fəlsəfi hüquqşünas, vaiz və Məşhəd seminariyasının professorlarından biri olan Mirzə Əlinin vəfatı.
10- Hicri 1268-ci il: Hindistanda mühəddis, hüquqşünas, tarixçi və ilahiyyatçı, Nasiriyyə Kitabxanasının banisi Əllame Konturi kimi tanınan hindli Seyid Məhəmməd Quli Musəvinin vəfatı.
11- Hicri 1420 Pakistanlı şiə alimi Əxtər Abbas Nəcəfinin vəfatı.
12- Hicri 1438-ci il: Aşura gecəsində 50 şəhid və yaralı olan və İŞİD-in məsuliyyəti öz üzərinə götürdüyü Kabildəki Səxi ziyarətgahına hücum olunduğu gün.
13-  61-ci hicri. Onuncu gecəsi (Aşura axşamı) İmam Hüseynin (ə) Aşura hadisəsindən əvvəl səhabələri ilə etdiyi çıxışların gecəsi.

 

Muhərrəm ayının 10-cu günü.
1- Hicri 61: Aşura günü İmam Hüseyn (ə) və səhabələrinin şəhadəti.
2- Hicri 62: Peyğəmbərin (s) həyat yoldaşı Ummu Sələmənin vəfatı.
3- Hicri 67: Ubeydullah İbn Ziad Muxtar Səqəfinin qoşunları tərəfindən öldürüldüyü gün.
4- Hicri 226: və təsəvvüf zahid və böyüklərindən olan Bəşər Hafinin vəfayı.
5- Hicri 1330: Məşrutə döyüşçüsü və Təbriz şeyxinin rəhbəri Əli Siğətül-İslam Təbrizi rus agentləri tərəfindən öldürüldüyü gün.
6- Hicri 1415: İmam Rzanın (ə) hərəmində bomba partlama nəticəsində 27 zəvvarın şəhadət günü.
7- Hicri 1421: Hindistandan olan yazıçı, tərcüməçi və dini missioner Seyid Ziişan Haydar Cavadi Müctəhidin vəfatı.
8- Hicri 1433-cü il: Kabildə Əbülfəzli şiə Hüseyniyyəsi yaxınlığında Pakistan Changvi diviziyasının üzvləri tərəfindən 55 nəfərin ölümünə səbəb olan partlayış.
9- Aşira gününün axşamı, Hicri 61: Xulinin təndirinə İmam Hüseynin (ə) başının qoyulduğu gün.
10- Aşura gününün axşamı, Hicri 61: Kərbəla qəriblərinin gecəsi (Şami Qəriban).

 

Muhərrəm ayının 11-ci günü.
1- Hicri 61: Kərbəla əsirlərinin Kufəyə köçürülməsi.
2- Hicri 61: Kərbəla şəhidlərinin dəfni (rəvayətə görə).
3- Hicri 1135: Son Səfəvi padşahı Sultan Hüseyn istefası və Mahmud Əfqanın taclanması.
4- Hicri 1390: Şeyx Tusi Həzara Qurultayının başlanması.
5- Hicri 1410: Məşrutə Ekspertlər Məclisində Gilan xalqının nümayəndəsi Seyid Abdullah Ziaeinianın vəfatı.
6-  Hicri 279-cu il, Məşhur ravi Əbu İsa ət-Tirmizinin vəfatı.

 

Muhərrəm ayının 12-ci günü.
1- Hicri 61: Kərbəla şəhidlərinin dəfni (rəvayətə görə).
2- Hicri 61-ci il: İmam Hüseyn (ə) ailəsinin Kufəyə gəlişi.
3- Hicri 95-ci il: Şiələrin dördüncü imamı İmam Səccadın (ə) vəfatı (bir rəvayətə görə).
4- Hicri 735-ci il: İlk Səfəvi şahı I Şah İsmayılın əcdadı, mistik, şair Səfiyəəddin Ərdəbilinin vəfatı.
5- Hicri 1135: Sultan Hüseyn Səfəvi İsfahanda Mahmud Əfqanın başına şah tacını qoyur və Səfəvi hakimiyyətinin sonnu.
6- 2004-cü il: İmam Xomeyni Pəhləvi hökumətinin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən həbs edilməsi.
7- Hicri 2004-cü il: İranda İmam Xomeyninin həbsinə və çoxlu sayda insanın öldürülüb yaralanmasına etiraz olaraq 15 xordad qiyamı.
8- Hicri 1436: Livanlı xristian yazıçısı və İmam Əli, İnsan Ədalətinin Səsi kitabının müəllifi Corc Cərdadın vəfatı.

 

Muhərrəm ayının 13-cü günü.
1- Hicri 61: Kərbəla şəhidlərinin dəfni (bir rəvayətə görə).
2- Hicri 61: İmam Hüseynin (ə) ailəsinin Ubeydullah İbn Ziad məclisində təqdimatı.
3- Hicri 61: İmam Əli (ə) və İmam Hüseynin (ə) səhabələrindən Abdullah İbn Afif Əzdinin Ubeydullah İbn Ziad tərəfindən şəhadəti.
4- Hicri 1080-ci il: Məşhur alim Şeyx Məhəmməd Saleh Mazandarani, Əllamə Məclisinin kürəkəninin vəfatı.
5- Hicri 1443-cü il: Şiə yazıçısı və Təfkik Məktəbinin tanınmış simalarından olan Məhəmməd Rza Həkiminin vəfatı.
6- Hicri 376-ci il, Astronom və riyaziyyatçı Ömər Sufi Razinin vəfatı.
7-  Hicri 1021. Molla Abdullah Şüştəri müsəlman alimi və fəqihinin vəfatı.
8-  Hicri 330. Məşhur ərəb şiə şairi İbn Həccacın anadan olması.

 

Muhərrəm ayının 14-cü günü.
1- Hicri 330-cu il: Şiə şairi İbn Həccac Bağdadinin anadan olması. (bir rəvayətə görə)
2- Hicri 1263-cü il: İsfahan seminariyasının fəqihlərindən və professorlarından Seyid Sədrəddin Ameli İsfahaninin vəfatı.
3- Hicri 1324-cü il: Hindistanda şiə fəqih və təfsirçilərindən Seyid Əbulqasim Rəzəvi Lahorinin vəfatı
4- Hicri 1324-cü il: İsfahanda şiə təqlidçilərindən Seyid Məhəmməd Mehdi Xansarinin vəfatı.
5- Hicri 1374-cü il: Məşhəd və Qum seminariyasının fəqihlərindən və professorlarından Şeyx Əli Kaşaninin vəfatı.
6- Hicri 1416: Təbriz seminariyasının fəqihlərindən və professorlarından Mirzə Kazım Dinurinin vəfatı.

 

Muhərrəm ayının 15-ci günü.
1- Hicri 61: Kərbəla şəhidlərinin mübarək başlarının Şama göndərilməsi.
2- Hicri 188: Mühəddis Razinin vəfatı.
3- Hicri 200-cü il: İmam Rzanın (ə) Mədinədən Mərv şəhərinə hərəkətinin başlanğıcı.
4- Hicri 249-cu il: Hədis rəvayətçisi və ilk Zeydi məzhəbi, Cərudiyyə təriqətinin davamçısı İbn Müqəddəsin anadan olması.
5- Hicri 589-cu il: Alim və mistik, şiələrin Nəqibi, İqbal əl-Əmal və Lühuf kitablarının müəllifi Seyid İbn Tavusun anadan olması.
6- Hicri 1317: İslam birliyi sahəsində şərhçi və fəal Xəlil Kamrahay Fəqihin vəfatı.
7- Hicri 1334-cü il: Tarixi əsərlərin tərcüməçisi və yazıçısı Seyid Müsləhəddin Məhdəvi İsfahaninin anadan olması.
8- Hicri 11. “Nəxə” qəbiləsinin nümayəndələrinin Mədinəyə gəlişi və İslamın qəbulu.
9- Hicri 353-cü il, Müsəlman rəvayətçisi və alimi İbn Səkanın vəfatı.
10-  Hicri 1185. XII əsrin məşhur xəttatı Dərviş Əbdülməcidin vəfatı.

 

Muhərrəm ayının 16-cı günü.
1- Hicri 200-cü il: Məhəmməd Mahrukun başçılıq etdiyi ələvi qiyamının məğlubiyyəti.
2- Hicri 303-cü il: Muqari və Nəhvinin, Şeyx Müfid və Nəcaşinin ustadı Muhəmməd ibn Cəfər ibn Nəccar əl-Mühəddisin, təvəllüdü.
3- Hicri 1391-ci il: Şiə alimi Seyid Mehdi Xansarinin vəfatı.
4-  Hicri 16. İkinci xəlifə dövründə İslam tarixinin tərtibi.
5-  Hicri 1260. Əmir Əbdülqadir Əl-Cəzirənin fransız müstəmləkəçilərinə qarşı məğlubiyyəti.

 

Muhərrəm ayının 17-ci günü.
1- Fil ili 1. Allah tərəfindən Fil səhabələrinə  əzabının enməsi. (rəvayətlərə əsasən).
2- Hicri 953-cü il: Şiə fəqih, rəvayətçi, arif və riyaziyyatçı Şeyx Bəhainin anadan olması.
3- Hicri 988-ci il: Abdullah Şuştəri İsfahani Nimullah ibn Əhməd ibn Məhəmməd ibn Xatun Ələmi və oğlu Əhməd ibn Nimətullahdan rəvayət etmək üçün icazə alması.
4-  Hicri 1148-ci il, Nadir şah qoşunlarının Osmanlılarla müharibədə qələbəsi.

 

Muhərrəm ayının 18-ci günü.
1- Hicri 95-ci il: Şiələrin dördüncü imamı İmam Səccadın (ə) vəfatı (bir rəvayətə sözlə).
2- Hicri 1293-cü il: Fəqih, mühəddis, ricali, şiə yazıçısı və riyaziyyatçısı Heydər Quli, Sərdar Kabolinin anadan olması.
3- Hicri 1309-cu il: Təqlid mənbəyi və geniş fiqh kitabının müəllifi Seyid Əhməd Xansarinin anadan olması.
4- Hicri 1323-cü il: Mirzə Şirazidən sonra mərcə olan şiə fəqihlərindən Məhəmməd Həsən Məmqaninin vəfatı.
5- Hicri 1402: Təfsirçi, filosof, hüquqşünas, mistik və “Əl-Mizan Fi Təfsir əl-Quran” kitabının müəllifi Əllame Təbatəbainin vəfatı.
6- Hicri 1420-ci il: Əhli-beyt (ə) şairi və mədhiyyəçisi Məhəmməd Əli Mərdaninin vəfatı.
7- Hicri 1422: İraqlı hüquqşünas, tədqiqatçı və yazıçı Müctəba Məhəmmədinin vəfatı.
8- Hicri 1431: Şair, Qum seminariyasının professoru Əli Səfi Qolpayeqani Fəqihin vəfatı.
9- Hicri 1443-cü il: Əfqanıstan şiə alimlərindən Seyid Məhəmməd Əli Alemi Bəlxabinin vəfatı.
10- Hicri 1443: Şiə müctəhidi və Qum Seminariya Müəllimlər Cəmiyyətinin üzvü Məhəmməd Əli Feyz Gilaninin vəfatı.
11- Hicri 350-ci il, Neyşaburun yazıçısı və leksikası olan Əbu Mənsur Təalabinin təvəllüdü.

 

Muhərrəm ayının 19-cu günü.
1- Hicri 61: Kərbəla əsirlərinin Şama doğru hərəkəti.
2- Hicri 366: Əl-Buveyh hökmdarlarından Həsən İbn Buveyhinin vəfatı.
3- Hicri 1400: Təfsirçi və “Ət-Təfsir əl-Kaşif”in müəllifi Məhəmməd Cavad Muğniyə Fəqihin vəfatı.
4- Hicri 1435-ci il: Borucerd seminariyasının alim və professorlarından Məhəmməd Tağı Mütəhhəri Borucerdinin vəfatı.
5- Hicri 656-cı il,  Monqol Xolakuxan tərəfindən Bağdadın mühasirəyə alınması və müharibənin başlaması.

 

Muhərrəm ayının 20-ci günü.
1- Hicri 61: Əbuzər Qəffarinin qulamı Cün İbn Havinin cənazəsinin Kərbəlada dəfn edilməsi.
2- Hicri 1287-ci il: Fəqih, filosof, ilahiyyatçı, riyaziyyatçı və şair Məhəmməd Rza Nəcəfi İsfahaninin anadan olması.
3- Hicri 1268-ci il, Əmir Kəbirin başqalarının ona böhtan atması səbəbindən Nasirəddin şahın prezidentliyindən uzaqlaşdırılması.

 

Muhərrəm ayının 21-ci günü.
1- Hicri 430-cu il: Əhli-sünnənin rəvayətçisi və müəllifi, ibadət edənlərin və mistiklərin tərcümeyi-halında “Haliyə əl-Övliya” kitabının müəllifi Əbu Nəim İsfahaninin vəfatı.
2- Hicri 726: Şiə fəqihi və ilahiyyatçısı, İmami əqidəsində “Kəşf əl-Murad”ın müəllifi Əllamə Halinin vəfatı.
3- Hicri 1373: Tehranda əxlaq professorlarından biri olan Məhəmməd Hüseyn Zahidin vəfatı.
4- Hicri 1401-ci il: Şiə hüquqşünası Möhsün Müctəhid Şəbəstərinin atası Mirzə Kazım Müctəhid Şəbəstərin vəfatı.
5- Hicri 1422: Cümə İmamı və Ərdəbil xalqının Rəhbərlik Mütəxəssisləri Məclisində nümayəndəsi Mirzə Buik Xəlilzadənin vəfatı.

 

Muhərrəm ayının 22-ci günü.
1- Hicri 460-cı il: ravi, fəqih və dörd şiə kitabından təzib və istibsarın müəllifi Şeyx Tusinin vəfatı.
2- Hicri 1975-ci il: Əfqanıstanın şiə təqlidçilərindən biri, Ümumdünya Əhli-Beyt (ə) Assambleyasının Ali Şurasının üzvü Məhəmməd Asif Möhsəninin anadan olması.
3- Hicri 354-cü il, İslamın və dünyanın məşhur riyaziyyatçısı İbn Hatim kimi tanınan Həsən İbn Həsənin anadan olması.
4- Hicri 792. Məşhur müsəlman fəqih və alimi Mələsəd Təftazaninin vəfatı.
5- Hicri 920-ci il, İran Krallığı ilə Osmanlı İmperiyası arasında Çaldıran müharibəsinin başlanması.

 

Muhərrəm ayının 23-cü günü.
1- Hicri 146: İmam Həsən Müctəba (ə) nəslindən olan və şəhid Fəxin atası Əli İbn Həsən Musəlləsin vəfatı.
2- Hicri 169-cu il: Səfa və Mənsur Dovaniqidən sonra üçüncü Abbasi xəlifəsi və İmam Kazimin (ə) müasiri Mehdi Abbasinin ölümü.
3- Hicri 1297-ci il: Molla Əhməd Nəraqinin oğlu, şiə hüquqşünası Molla Məhəmməd Nəraqinin vəfatı.
4- Hicri 1372: Filosof, tarixçi və yazıçı Seyid Abdullah Baladi Buşehri Fəqihin vəfatı.
5- Hicri 1427-ci il: Əl-Qaidənin İraq qolu ilə əlaqəli terrorçular tərəfindən Əskəri ziyarətgahının bombalanması və dağıdılması.
6- Hicri 1442-ci il: Şiə müctəhidi, Nəzarət Şurası, Məsləhət Şurası və Rəhbərlik Ekspertlər Məclisinin üzvü Yusif Saneinin vəfatı.
7- Hicri 375-ci il, Filosof və müdrik “Əbu Süleyman əl-Məntəqi”nin vəfatı.
8- Hicri 427-ci il, Müsəlman məşhurlarından, fəqihlərindən və təfsirçilərindən olan Sələbinin vəfat.

 

Muhərrəm ayının 24-cü günü.
1- Hicri 1272: Şiə alimlərindən Molla Məhəmməd Təqi Əstarabadinin vəfatı.
2- Hicri 1345-ci il: Şiə fəqihi Əllamə Tehraninin anadan olması.
3- Hicri 1354. Hindistanlı müsəlman şairi Kəşmiri Həşrinin vəfatı.
4- Hicri 1361. Fəqih  Şeyx Məhəmməd Rza İsfahaninin vəfatı.

 

Muhərrəm ayının 25-ci günü.
1- Hicri 95-ci il: Altıncı Əməvi xəlifəsi Vəlid bin Əbdülməlikin əmri ilə İmam Səccadın (ə) şəhadəti (Bir rəvayətə sözlə).
2- Hicri 1438-ci il: Şiə fəqihi və Seyid Hüseyn Təbatəbai Quminin oğlu Seyid Tağı Təbatəbai Quminin vəfatı.
3- Hicri 1443-cü il: Nəcəfdə yaşayan şiə təqlidinin nüfuzu olan Seyid Məhəmməd Səid Həkimin vəfatı.
4- Hicri 198-ci il, İki tərəfin qoşunları arasında gedən müharibədə qardaşı “Məmunun” əmri ilə “Məhəmməd Əminin” öldürülməsi.

 

Muhərrəm ayının 26-cı günü.
1- Hicri 1021: Rəcəli və şiə fəqihi Abdullah Şuştəri İsfahaninin vəfatı. Lakin bəziləri  onun vəfatını Məhərrəm ayının birinci ongünlüyündə qeyd ediblər.
2- Hicri 1351 Kunyadan olan şiə alimi Abdulla Nasirin anadan olması.
3- Hicri 1416: Bioqrafiya və tarixi əsərlərin müəllifi Seyid Moslehuddin Mahdavi Esfahaninin vəfatı.
4- Hicri 1443-cü il: Livanda Şiələrin Ali İslam Məclisinin keçmiş sədri Əbdül Əmirin vəfatı.
5- Hicri 64-cü il. Yezid ibn Müaviyənin qoşunları tərəfindən Məkkənin mühasirəsi və Kəbənin daşlanması.
6-  Hicri 1023-cü il. Səfəvi alimi şanlı alim Molla Abdullah Tustərinin vəfatı.

 

Muhərrəm ayının 27-ci günü.
1- Hicri 1306: Şiə təqlidçisi, Nasser al-Din Şaha yazdığı məktubda Reuters-in Şərqi Hindistan şirkəti ilə müstəmləkəçilik razılaşmasına qarşı çıxan, Molla Əli Kaninin vəfatı.
2- Hicri 1402-ci il: Vaiz və seminariya professoru Mirzə Əhməd Sarai Fəqihin vəfatı.
3- Hicri 398-ci il. Kor müsəlman yazıçısı və leksikonu olan Əbu əl-Həsən İsmayılın  anadan olması.
4- Hicri 1143. Nadir şah Əfşar tərəfindən Təbrizin tutulması.

 

Muhərrəm ayının 28-ci günü.
1- Hicri 36: Rəsuli-Əkrəmin (s) səhabəsi və sirrinin sahibi Huzeyfə İbn Yəmənin vəfatı.
2- Hicri 61: Kərbəla əsirləri indiki Livanın şəhərlərindən Bəəlbəkə daxil olduqları gün.
3- Hicri 220-ci il: İmam Cavadın (ə) Mötəsim Abbasi tərəfindən Bağdada sürgün edilməsi.
4- Hicri 656: Müstəsim Abbasinin Xolakuxan tərəfindən öldürülməsi və Bəni Abbas hökumətinin məhvi.
5- Hicri 1280-ci il: Fəqih, filosof və Pəhləvi dövründə İranın siyasi xadimlərindən olan Məhəmməd Tahir Tonəkaboninin anadan olması.
6- Hicri 1400-cü il: İran İslam İnqilabı zamanı İmam Xomeyninin tərəfdarlarından olan şiə ruhanisi Məhəmməd Müftinin şəhadəti.

 

Muhərrəm ayının 29-cu günü.
1- Hicri 61: Kərbəla əsirlərinin karvanı Şama yetişdiyi gün.
2- Hicri 1334-cü il: Birinci Dünya Müharibəsi zamanı Qumun rus qüvvələri tərəfindən işğalı.
3- Hicri 1981: Şiə fəqihlərinin dayağı və Seyid Məhəmməd Höccətin atası Seyid Əli Höccətinin vəfatı.
4- Hicri 1998: Şiə fəqihlərindən və Nəcəf seminariyasının yüksək səviyyəli professorlarından Seyid Camaləddin Qolpayeqaninin vəfatı.
5- Hicri 1407-ci il: Müctəhid, vaiz və “Səmərətul-Fəvaid dər tərcümə və şərhe təfsirul-Fəratul-Kufi” kitabının müəllifi Yusif Baqiri Bunabinin vəfatı.
6- Hicri 1398: Qumda 19 deh (Hicri Şəmsi təqviminin aylarından biri) qiyamı.
7- Hicri 1432: Əli Məhəmməd Ejeinin vəfatı.
6- Hicri 903. Müsəlman tarixçisi Məhəmməd Heravinin vəfatı.

 

Muhərrəm ayının 30-cu günü.
1- Hicri 187-ci il: Harun Əl-Rəşidin əmri ilə Cəfər Bərməkinin öldürülməsi və Bərməkilər ailəsinin süqutu.

 

Muhərrəm ayında baş verən lakin günü məlum olmayan baş verən  bəzi hadisələr.
1- Hicri 10-cu il: Bəzi şiə mənbələrinə görə, Peyğəmbərin (s) bəzi səhabələrinin xilafətin İmam Əliyə (ə) gəlişi əleyhinə yazdıqları əhd-peyman olan məlun Səhifənin yazılması.
2- Hicri 16: İslam Peyğəmbərinin (s) xanımı, oğlu Həzrəti İbrahimin anası Məryəm Kıptinin vəfatı.
3- Hicri 1011-ci il: İnayatullah Qahpaei tərəfindən "Tərtibe İxtiyare Ricalul-Kaşi" kitabının yazılmasının sonu.
4- Hicri 1378-ci il. Qurani-Kərimin hafizlərindən olan Kərbəlayi Kazım Saruqinin vəfatı.

 

 

Allaha həmdlər olsun.

 

Ustad Hacı Elşəb Badkubei

 

İnteraktiv Quran
Quranı dinlə
Məscidlərin Ünvanları
Regiona görə axtar
daxil ol >
Günün əməlləri

Allahın adı ilə

 

Şeyx Tusi bildirib ki, Məhərrəm ayının ilk on gününü oruc tutmaq müstəhəbbdir, lakin Aşura günü oruc tutulmamalıdır və əsrdən sonra yemək və şərabdan uzaq durmalı və az miqdarda türbət yeməsi bəyənilib.

 

 

Ustad Hacı Eışən Badkubei
Abunə ol
Daima yenilənən dini məqalələrdən xəbərdar ol.